Μαργαρίτα Παιδικός Σταθμός, Πατήσια, Γαλάτσι, Νέα Φιλαδέλφεια, Αγ Ανάργυροι, Περισσός, Κυψέλη

Νηπιαγωγείο

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Το Νηπιαγωγείο της Μαργαρίτας συγκροτείται και λειτουργεί με βάση τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, καθώς ανήκει στην Πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση για παιδιά ηλικίας 5-6 ετών.

Σκοπός του Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας και στοχεύοντας συνεχώς στην ποιοτική αναβάθμιση του Νηπιαγωγείου μας, μέσα από τον εμπλουτισμό του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος, την συμμετοχή μας σε καινοτόμα προγράμματα και δράσεις, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, δημιουργήσαμε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα μαθησιακό περιβάλλον.

Με γνώμονα την ολόπλευρη προσωπική ανάπτυξη των μαθητών/τριών, καθώς και την υιοθέτηση θετικών στάσεων απέναντι στη μάθηση, τα παιδιά έχουν ευκαιρίες να αλληλοεπιδράσουν, να εκφραστούν, να προβληματιστούν, να εξερευνήσουν, να πειραματιστούν, να προσεγγίσουν νέες έννοιες, να δημιουργήσουν, να ανακαλύψουν, ακολουθώντας πάντα τον ατομικό ρυθμό ανάπτυξής τους.

Βασικές αρχές του Νηπιαγωγείου μας αποτελούν

 • Η αξιοποίησή προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των παιδιών

 • Η ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία

 • Η ενίσχυση της φυσικής περιέργειας, η απόκτηση εμπειριών και νέων γνώσεων με βιωματικό τρόπο

 • Η καλλιέργεια πολλαπλών δεξιοτήτων

 • Η ενεργοποίηση της σκέψης και η απελευθέρωση της δημιουργικότητας

 • Η αξιοποίησή του παιχνιδιού ως βασικό μέσο ανάπτυξης και μάθησης

 • Η ανάπτυξης της αυτονομίας και η ενίσχυση της ανάληψης πρωτοβουλιών

 • Η τόνωση της αυτοεκτίμησης και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης

Μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον που υποστηρίζει και σέβεται τα παιδιά, τα κάνει να νιώθουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη, να γίνονται δημιουργικά και να εξελίσσονται, επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι μαθησιακοί στόχοι και έτσι αναδεικνύεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού μας έργου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ακολουθούν τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, μέσα από την ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων και σχεδίων εργασίας (Μέθοδος Project), δίνοντας έμφαση στη διαθεματικότητα και την ολιστική αντίληψη της γνώσης.

Μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση επιτυγχάνεται μια πιο σφαιρική και διεπιστημονική  κατάκτηση της γνώσης, που συνδέεται µε τις εμπειρίες και τα βιώματα της καθημερινής ζωής των παιδιών.

Η οργάνωση της διδασκαλίας γίνεται με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας& καινοτόμων πρακτικών (όπως gamification, storytelling κ.α.) και με βάση τις αρχές της βιωματικής, διερευνητικής μάθησης.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται, ενισχύουν την ομαδο-συνεργατική εργασία και ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τον γραπτό και προφορικό λόγο. Οι δράσεις συνδέονται με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών, τα οποία μαθαίνουν να μοιράζονται τη χαρά της επιτυχίας από τη συμβολή τους σε μια ομαδική προσπάθεια.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας διαμορφώνεται σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ). Μέσα από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε αντίστοιχους γνωστικούς τομείς, επιχειρείται η προσέγγιση των μαθησιακών στόχων και επιτυγχάνεται η ολόπλευρή ανάπτυξη των παιδιών. είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται αναλόγως.

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Προετοιμασία για τον εμπλουτισμό του προφορικού λόγου και την σταδιακή κατάκτηση του γραπτού λόγου των παιδιών. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να κάνουν διάλογο, να αφηγούνται ιστορίες, να περιγράφουν γεγονότα και εμπειρίες, να μαθαίνουν ποιήματα και γλωσσοδέτες, βελτιώνοντας τον προφορικό λόγο τους. Στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου, επιτυγχάνοντας την σταδιακή εξοικείωση τους με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός κειμένου, υιοθετώντας τις βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής.

Παράλληλα μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και γλωσσικές ασκήσεις/ παιχνίδια κατακτούν σταδιακά το φωνητικό χαρακτήρα της γλώσσας και καταφέρνουν να διακρίνουν φωνήματα ως συστατικά των λέξεων. Η συνειδητοποίηση της σχέσης προφορικού- γραπτού λόγου και η αντιστοιχία φωνημάτων της γλώσσας με τα γράμματα (αναγνώριση συμβόλου) αποτελούν βασική επιδίωξη του προγράμματος της Γλώσσας. Τα παιδιά υποστηρίζονται στην προσπάθεια τους να αντιγράφουν λέξεις και να γράφουν όπως μπορούν, καθώς τους παρέχονται κίνητρα για την κατάκτησή της γραφής.

Προφορική επικοινωνία

Βελτίωση και εμπλουτισμός του προφορικού λόγου των παιδιών (διηγήσεις ιστοριών, περιγραφές γεγονότων και εμπειριών, ερμηνεία φαινόμενων, συμμετοχή σε συζητήσεις και παρουσιάσεις εργασιών, χρήση επιχειρηματολογίας, φωνολογική επίγνωση).

Γραφή & ανάγνωση

Επαφή των παιδιών με διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου (σε βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, αφίσες), κατανόηση κειμένων και υιοθέτηση βασικών συμβάσεων ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής (όπως ανάγνωση από αριστερά προς δεξιά). Συνειδητοποίηση της σύνδεσης γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και της αντιστοιχίας των φωνημάτων με τα γράμματα. Εμπλουτισμός του λεξιλογίου των παιδιών, μέσω της επαφής του με λογοτεχνικά κείμενα. Τα παιδιά αναγνωρίζουν και γράφουν τα γράμματα του αλφαβήτου, μαθαίνουν να συλλαβίζουν και διαβάζουν τις λέξεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μέσα από το πρόγραμμα των Μαθηματικών τα παιδιά έχουν ευκαιρίες να εφαρμόζουν τα μαθηματικά στην καθημερινή τους ρουτίνα, επιδιώκοντας την ενίσχυση της μαθηματικής σκέψης. Μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες και διδακτικές παρεμβάσεις, τα παιδία εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού και επεξεργάζονται μεγέθη, ποσότητες, σχήματα, σχέσεις και αριθμούς. Παράλληλα δίνονται ευκαιρίες να παρατηρούν, να ταξινομούν, να σειροθετούν, να χρησιμοποιούν αντικείμενα και σύμβολα, να κάνουν απλές μαθητικές πράξεις, να απαριθμούν αντικείμενα, να μετρούν, να χρησιμοποιούν αριθμητικές εκφράσεις, να συγκρίνουν, να επεξεργάζονται πίνακες, να απεικονίζουν σχέσεις σε πίνακες καταγραφής και σε γραφικές παραστάσεις. Ενθαρρύνονται με βιωματικό τρόπο να επισημαίνουν απλές χωρο-χρονικές σχέσεις και να τις περιγράφουν, να αναπαράγουν μοτίβα και να αναγνωρίζουν συμμετρικά σχήματα.

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ& ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Μέσα σε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον εντός και εκτός σχολικής τάξης τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, να αλληλεπιδρούν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται, να εκφράζονται, να αναπτύσσουν θετικά συναισθήματα για να καλλιεργήσουν αξίες ζωής. Μέσα από τον πειραματισμό και την εξερεύνηση , αξιοποιούν τις κλίσεις και ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους μαθαίν,ουν να σέβονται τους άλλους και να ακολουθούν κανόνες. Το πρόγραμμα επίσης συμβάλει ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν το άμεσο περιβάλλον τους, τα ανθρώπινα επιτεύγματα, την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, να γνωρίσουν ήθη- έθιμα, λαϊκές παραδόσεις και ιστορικά γεγονότα.

Εξοικείωση των παιδιών με το ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον. Ευκαιρίες εξερεύνησης του άμεσου περιβάλλοντος, επεξεργασία ποικίλου πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού ( π.χ. φωτογραφίες, εικόνες, αντικείμενα, βιβλία). Ανάδειξη χρησιμότητας των επικοινωνιακών κωδίκων, κατανόηση σχεδιαγραμμάτων, συμβόλων, χαρτών (π.χ εννοιολογικοί χάρτες, γεωγραφικοί χάρτες), καθώς και συμβολή επιστήμης και τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Δυνατότητες καλλιέργειας της συνεργατικότητας των παιδιών, μέσα από την συνύπαρξη και ενεργό δράση τους σε ένα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον, που προάγει την ολόπλευρη ανάπτυξη τους ( συναισθηματική, νοητική-γνωστική, επικοινωνιακή, σωματική, κοινωνικό-πολιτισμική ).

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ& ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται τα κατάλληλα ερεθίσματα για πρόκληση της περιέργειας των παιδιών και για ικανοποίηση της ανάγκης τους για δράση και πειραματισμό. Συγκεκριμένα δίνονται ευκαιρίες για ποικίλες διερευνήσεις, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις των παιδιών για τον ανθρώπινο οργανισμό, τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς στο άμεσο περιβάλλον τους. Στην καθημερινή ρουτίνα του Νηπιαγωγείου μας συμπεριλαμβάνονται παρατηρήσεις και περιγραφές για τα μετεωρολογικά φαινόμενα και τις αλλαγές του καιρού και των εποχών. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η διατύπωση υποθέσεων γύρω από τα φυσικά φαινόμενα, η ανάπτυξη ιδεών και η διατύπωση συμπερασμάτων κατά την διεξαγωγή απλών πειραματικών διαδικασιών.

Στην αυλή του σχολείου μας υλοποιούνται πολλές δράσεις (π.χ. κηπουρική) που φέρνουν τα παιδιά σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον, διευρύνοντας τις γνώσεις τους και συμβάλλοντας στην σταδιακή υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον.

Επαφή των παιδιών με στοιχεία του φυσικού κόσμου. Οργανωμένες δραστηριότητες επεξεργασίας στοιχείων της φύσης ( π.χ παρατήρηση νεύρων των φύλλων με μεγεθυντικούς φακούς στην αυλή του σχολείου). Εκτέλεση πειραματικών διαδικασιών στα πλαίσια των θεματικών ενοτήτων ( τα χρώματα, το νερό, τα φύλλα, ο αέρας).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΦΡΑΣΗ

 • Στο πρόγραμμα αναπτύσσονται δραστηριότητες εικαστικών, δραματικής τέχνης, μουσικής και φυσικής αγωγής

 • Τα παιδιά πειραματίζονται, με διάφορα υλικά και χρώματα, μαθαίνουν τεχνικές και τις εφαρμόζουν, σχεδιάζουν και ζωγραφίζουν, κόβουν, πλάθουν, μορφοποιούν, και να εκφράζονται δημιουργικά. Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να αναγνωρίζουν είδη τέχνης, καθώς και να επεξεργάζονται σημαντικά έργα τέχνης.

 • Παράλληλα μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, το ελεύθερο δραματικό παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό, τη μίμηση, την παντομίμα, το κουκλοθέατρο, αναλαμβάνουν ρόλους, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, καλλιεργούν τα εκφραστικά τους μέσα, εκτονώνουν τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν την αισθητική τους αντίληψη, και δημιουργούν καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Παράλληλα καλλιεργούν την επικοινωνία τους, διαμορφώνουν σχέσεις και οδηγούνται σε καλύτερη επίγνωση του εαυτού τους. Παιχνίδια σωματικής έκφρασης, μουσικά παιχνίδια με ρυθμό και κίνηση/ μουσικοκινητικά παιχνίδια, ασκήσεις φαντασίας και παρατηρητικότητας, παιχνίδι ρόλων, δραματοποιήσεις (ιστορίες, παραμύθια, ποιήματα). Συμμετοχή στην θεατρική απόδοση παραμυθιού, με δομημένο σενάριο και συγκεκριμένους ρόλους. Συμμετοχή στην παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.

 • Μέσα από το πρόγραμμα της μουσικής αγωγής, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ακούσουν διάφορα είδη μουσικής (κλασσική, έντεχνη, παραδοσιακή), να εξοικειωθούν σταδιακά με την έννοια του ήχου, να μάθουν τραγούδια, να επεξεργαστούν και να γνωρίσουν τα μουσικά όργανα. Παράλληλα, τα παιδιά μπορούν να αυτοσχεδιάσουν, να αναπαράγουν μουσικά ακούσματα, να εκφραστούν μέσα από μουσικές συνθέσεις και να παρουσιάζουν τις μουσικές δημιουργίες τους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου οργανώνονται δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της επαφή των παιδιών με τον υπολογιστή, καθώς και με άλλα τεχνολογικά μέσα ( tablet, projector).

Τα παιδιά έχουν ευκαιρίες να γνωρίσουν τις πολλαπλές δυνατότητες του υπολογιστή και να εξοικειωθούν με τις ποικίλες δυνατότητες χρήσης του, εστιάζοντας σε βασικές λειτουργίες του. Αξιοποιώντας τον υπολογιστή ως διδακτικό εργαλείο που ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία, τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά βίντεο, να αλληλοεπιδράσουν με ψηφιακό λογισμικό, να παίξουν ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια, να μάθουν σχετικά με την σωστή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα αναπτύσσονται δραστηριότητες

 • Μουσικοκινητικής & Ψυχοκινητικής Αγωγής

 • Μουσικής Παιδείας

 • Θεατρικού Παιχνιδιού& Θεατρικής Αγωγής

 • Ρυθμικής Αγωγής- Χορός

 • Φιλαναγνωσίας- Λογοτεχνίας

 • Αισθητικής Αγωγής- Εικαστικά

 • Συναισθηματικής Νοημοσύνης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – PORTFOLIO

Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Νηπιαγωγείου και αφορά στην ανατροφοδότηση της, με απώτερο στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Στο Νηπιαγωγείο μας κατά την αξιολόγηση των παιδιών, λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά, οι διαφορές στον τρόπο και το ρυθμό μάθησης, οι επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα, οι ικανότητες, και εκτιμάται το επίπεδο μαθησιακής εξέλιξης και κοινωνικοποίησής τους, σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο. Διαμορφώνοντας ένα κλίμα αποδοχής και επιβράβευσης, και εστιάζοντας στη θετική εξέλιξη των παιδιών, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται αβίαστα και τα παιδιά νιώθουν άνετα να κάνουν λάθη και να μάθουν από αυτά.

Παρέχεται συστηματική ενημέρωση στους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους και την εξέλιξη του προγράμματος, μέσα από διαπροσωπικές συναντήσεις με την Νηπιαγωγό. Επιπλέον, διαμορφώνεται και αξιοποιείται ο ατομικός φάκελος των παιδιών (Portfolio), όπου εμπεριέχονται αντιπροσωπευτικές εργασίες όπως σχέδια, ζωγραφιές, χειροτεχνίες, δείγματα γραφής. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, παρέχεται ο φάκελος αξιολόγησης των παιδιών στους γονείς, αναδεικνύοντας τη συνολική πρόοδο του κάθε παιδιού.

Σημαντική είναι η συμβολή ειδικών συνεργατών (όπως Παιδοψυχολόγος, Παιδίατρος) και άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου μας (όπως δασκάλα Αγγλικής γλώσσας, δασκάλα Ρυθμικής-Χορού), σχετικά με την εξαγωγή συμπερασμάτων για την εκτίμηση της συνολικής ανάπτυξης των παιδιών.

Προετοιμασία & Ομαλή Μετάβαση στο Δημοτικό σχολείο

Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο στη ζωή των παιδιών και η προετοιμασία τους είναι εξαιρετικά σημαντική. Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί έντονες αλλαγές στη ζωή του παιδιού και της οικογένειας και ενδέχεται να συνοδεύεται από ανάμεικτά συναισθήματα χαράς, ενθουσιασμού, ανυπομονησίας, περιέργειας, άγχους, αγωνίας, φόβου και ανησυχίας.

Το Νηπιαγωγείο της Μαργαρίτας στοχεύοντας στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (σωματική, αντιληπτική & αισθητηριακή, επικοινωνιακή & γλωσσική, γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική), την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την απόκτηση γνώσεων, αξιών και στάσεων ζωής, προετοιμάζει κατάλληλα τους μαθητές/ τριες για το Δημοτικό σχολείο.

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου λαμβάνει υπόψη τις ειδικές αναπτυξιακές και μαθησιακές ανάγκες αυτής της ηλικίας, ενδυναμώνοντας τα παιδιά σε πολλά επίπεδα ώστε να διευκολυνθεί η μετάβασή τους στο Δημοτικό. Παράλληλα βάζει τα θεμέλια για μια επιτυχημένη σχολική πορεία, έχοντας καλλιεργήσει μια θετική στάση απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία.

Τα παιδιά μας κάθε χρόνο αποχαιρετούν τη Μαργαρίτα, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια για το νέο τους

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο

Σας θέλουμε στην παρέα μας! Θα λάβετε τα νέα μας στο email σας!

Το όνομα σου:*
Επίθετο:*
Το email σου:*
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης
Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο!